Regulamin

salonu gier wirtualnej rzeczywistości Virtual Cube będącego własnością Virtual Cube s.c., ul. Kościuszki 56/2, 87-100 Toruń, NIP 8792686536

 1. Salon udostępnia stanowiska pozwalające skorzystać ze sprzętu i oprogramowania wirtualnej rzeczywistości.
 2. Zasady obowiązujące w salonie określa niniejszy regulamin.
 3. Salon jest otwarty 5 dni w tygodniu: od środy do piątku w godzinach 14-20, w soboty w godzinach 13-20, w niedziele w godzinach 13-19.
 4. Skorzystanie z oferty salonu jest możliwe w godzinach jego otwarcia.
 5. Korzystanie z oferty salonu jest odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.vrcube.pl oraz w siedzibie.
 6. Osoba zainteresowana skorzystaniem z oferty salonu jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem sprzętu.
 7. Wykupienie usługi i przystąpienie do korzystania ze sprzętu jest równoznaczne oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 8. Klient korzystający ze sprzętu oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do użytkowania urządzeń.
 9. Z usług salonu mogą korzystać osoby powyżej 13 roku życia.
 10. Osoby, które ukończyły 16 rok życia korzystają ze usług salonu na własną odpowiedzialność.
 11. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą korzystać ze sprzętu w obecności opiekunów za nich odpowiedzialnych lub samodzielnie po dostarczeniu do salonu pisemnej zgody opiekuna (wzór dostępny tutaj: Zgoda)
 12. Korzystanie ze sprzętu wirtualnej rzeczywistości oddziałuje na błędnik, zmysł wzroku, orientacji przestrzennej, słuchu, co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa.
 13. Salon nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki lub powikłania spowodowane korzystaniem z usług.
 14. W razie pojawienia się nietypowych objawów należy natychmiast przerwać korzystanie ze stanowiska.
 15. Klient korzystający ze sprzętu jest za niego odpowiedzialny. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialny jest osoba z niego korzystająca. Salon ma w takim wypadku prawo domagać się rekompensaty za spowodowane uszkodzenia oraz czas, w którym urządzenie nie będzie mogło być wykorzystywane.
 16. Obiekt jest monitorowany, a nagrania utrwalane na nośniku danych. W razie konfliktu możliwe jest wykorzystanie nagrań przez salon.
 17. Możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu skorzystania z usługi osobiście w salonie, telefonicznie, e-mailowo lub przez formularz dostępny na stronie internetowej.
 18. Klient podczas rezerwacji ustala godzinę rozpoczęcia symulacji oraz czas jej trwania. Po jej zakończeniu możliwe jest przedłużenie czasu w przypadku gdy nie ma w tym czasie innej rezerwacji oraz po uiszczeniu opłaty za dodatkowy czas.
 19. Rezerwacja jest utrzymywana przez 10 minut od ustalonego czasu. Po tym czasie przepada i inni klienci mogą skorzystać z danego stanowiska. Zaleca się przybycie od 5 do 10 minut przez ustalonym terminem rezerwacji.
 20. Możliwe jest skorzystanie z usług bez rezerwacji jeśli aktualnie są dostępne wolne stanowiska nieposiadające rezerwacji na minimum najbliższe 30 minut.
 21. Salon nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki przez osoby korzystające z usług salonu.
 22. Osoby znajdujące się w salonie i korzystające z dostępnych usług są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi salonu.
 23. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu salonu możliwe jest przedwczesne zakończenie symulacji bez możliwości otrzymania rekompensaty.
 24. Kontakt możliwy jest pod adresem: kontakt@vrcube.pl

 

Ostrzeżenie Dotyczące Zdrowia i Bezpieczeństwa